Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg!
Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer:

Website : Topproducts.be
Maatschappelijke naam: Buschgens Marie
BTW nr: BE0538477583
HR Belgie nr: 0538477583
 

 1. Je kunt ons zo bereiken:

  Bellen: +32 474 33 16 51
  Mailen: info@topproducts.be
  Langskomen: Tugela 3
  3650 Dilsen-Stokkem
  belgië

 2. We zijn 6 dagen per week telefonisch bereikbaar:

  Maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 21:30 uur

 3. Kom je langs? Gezellig
  Winkel openingsuren
  MA op afspraak op afspraak
  Di 10:00-12:00 13:00:16:30
  WO 10:00-12:00 13:00:16:30
  DO 10:00-12:00 13:00:16:30
  VR op afspraak op afspraak
  ZA 10:00-12:00 13:00:18:00
  ZO gesloten -
  Later dan openingsuren,    mogelijk op afspraak

   

  :

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Topproducts.be zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Topproducts.be zijn vrijblijvend en Topproducts.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Topproducts.be. Topproducts.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Topproducts.be dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Speciale aanbiedingen en/of van/voor prijzen gelden uitsluitend voor particulieren met een maximum-afname van 3 stuks tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Deze prijzen gelden dus niet voor handelaren, groothandel, tussenhandel e.d.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien uw betaling binnen 10 dagen niet voldaan is, is Topproducts.be gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Topproducts.be.
3.4 Transactiekosten bij annulatie of retourzendingen worden niet terugbetaald.Artikel 4. Levering
4.1 De door Topproducts.be opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
De transactiekosten voor het terugboeken van Uw betaling is voor rekening van de klant.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Topproducts.be verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op u over.

 

Herroepingsrecht 14 dagen.

Artikel 6.

6.1Heb je het product één keer uitgetest en ben je er niet blij mee? Dan mag je het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.
"Daarom" accepteren we ook als reden, maar je helpt ons als je zegt wat jouw niet bevalt. 

6.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Topproducts.be daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (met uitzondering van schade zoals transportschade), heeft Topproducts.be de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Topproducts.be, dan wel tussen Topproducts.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Topproducts.be, is Topproducts.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Topproducts.be.


Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Topproducts.be in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Topproducts.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Topproducts.be kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.3 Wanneer op de website kenbaar is gemaakt dat een bepaald product vanwege overmacht voor langere tijd niet leverbaar is,bent U als consument op de hoogte gebracht en kan U géén aanspraak maken op een schadevergoeding.
Als U dan toch nadien de bestelling wilt annuleren en de betaling wilt terugvorderen heeft Topproducts het recht om U administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van € 5
 
 

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Topproducts.be schriftelijk opgave doet van een adres, is Topproducts.be gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Topproducts.be schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Topproducts.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Topproducts.be deze voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Topproducts.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Topproducts.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Topproducts.be is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

 

Bel voor advies bij uw productkeuze of vragen

 
Aanmelden nieuwsbrief
Ja, hou me op de hoogte van trends, events en coupons via e-mail. Ik kan op elk moment uitschrijven. Voer uw e-mailadres in het invoerveld hieronder en klik vervolgens op 'Aanmelden'

Topproducts.be, Tugela 3, BE3650 Dilsen Stokkem, Limburg, BelgiŽ. Tel: +32 474 33 16 51
E-mail : info@topproducts.be / HR : 0538 477 583 - BTW Nr.: BE 0538 477 583
KBC BANK / IBAN CODE : BE18 7350 1908 7665 / BIC-SWIFT CODE : KREDBEBB, vermeld steeds uw factuurnr. bij uw betalingen.
ViArt - PHP Shopping Cart